DUZY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL,

DUŻY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL, PAROXYSMUS MAGNUS) Duży napad padaczkowy jest najczęstszą i najbardziej typ ową odmianą. Po- lega on na nagłej utracie świadomości i na drgawkach toniczno-klońiczr.ych. W przebiegu .całości tego zjawiska klinicznego rozróżnić można kilka okresów, z których niektóre są koniecznym składnikiem napadu, niektóre zaś nieko- niecznym. I tak: 1. Zwiastuny (stadium prodromorum) nie zawsze da się stwierdzić. Po- przedzają one napad lub serię napadów- o kilka godzin, a czasem i o kilka dni. Polegają one na złym samopoczuciu, przygnębieniu, apatii, dolegliwościach hipochondrycznych, skargach na bóle i zawroty głowy. Chorzy w tym czasie• stają się drażliwi, kapryśni, kłótliwi, pełni niesłusznych roszczeń. Zwiększa się wówczas ich lepkość i inne cechy charakteropatyczne. W okresie tym mogą występować odosobnione drgawki miokloniczne różnych grup mięśniowych, zwłaszcza w godzinach porannych lub podczas zasypiania. Klinicznym tym zja- wiskom towarzyszy nasilenie dysrytmii eeg. Znajomość tych endogennych zmian nastroju posiada doniosłość praktyczną, można owiem zapobiec zbliżającemu się napadowi drgawkowemu, zwiększając np. dawkę zażywanego leku. Zwia- stunów czasem w ogóle nie ma lub pozostają nie zauważone. W tych przypad- kach napad przychodzi nagle jak grom z jasnego nieba. 2. Aura(dosłownie – powiew) nie jest również koniecznym okresem w przebiegu napadu. Trwa ona oka mgnienie, najwyżej kilka sekund i bywa rozmaitej treści. Rozróżnia się cztery jej gatunki: a) aura czuciowa polega na bólu lub innych przykrych doznaniach w różnych częściach ciała natury wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smako- wej. Chory widzi np. iskry, kolor czerwony najczęściej, jakby pożar, albo słyszy gwizd, szum, ton czy inny dźwięk, lub też przeżywa szczególny zapach, smak albo parestezje czuciowe różnej jakości. Termin aura urobiono od doznań do- tykowych w rodzaju jakby chłodnego powiewu. Niektórych doznań chory nie potrafi czasem zakwalifikować ani co do ich jakości, ani nawet modalności. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejek kokosowy, ortodonta ]

Tags: , ,

Comments are closed.