Duza role w powstaniu gruzlicy

Dużą rolę w powstaniu gruźlicy płuc odgrywa układ wegetatywno dokrewny. Jako jeden z pierwszych uwydatnił jego zna- czenie Seweryn Sterling. Według niego w walce z zakażeniem gruźli- czym bierze wielki udział układ współczulny łącznie z nadnerczami i tar- czycą. Hipersympatykotonię, której towarzyszy nadczynność nadnerczy a często także i tarczycy (czy to pierwotna czy też wtórna, powstała na tle nadczynności nadnerczy), cechuje duża zdolność obronna ustroju przeciw zakażeniu gruźliczemu. Tym się tłumaczy takie objawy spostrze- gane w najwcześniejszych okresach gruźlicy płuc, gdy walka ustroju jest skuteczna, jak: brak wyraźnej toksemii, limfocytoza w krwi, nadciśnie- nie tętnicze rozkurczowe, wybitne oddziaływanie chorego na wstrzy- knięcie 0,5-1 ml 1%0 adrenaliny (znaczne przyspieszenie tętna, zwięk- szenie ciśnienia tętniczego, uczucie kołatania serca, poty, drżenie rąk, ogólne podniecenie itd.). Nadczynnością tarczycy, która towarzyszy zwiększonemu napięciu nerwu współczulnego, tłumaczy się spostrzegane w początkowych okresach gruźlicy płuc wole miąższowe (struma paren- chymatosa), łagodny przebieg takich przypadków gruźlicy, jej pogorsze- nie się po usunięciu wola. Mieczysław Wichałowicz i Stanisław Popowski przypisują również wielkie znaczenie w gruźlicy układowi wegetatyw- nemu. Zwiększenie napięcia układu przywspółczulnego pociąga za sobą według nich silniejsze odczyny wysiękowe. Z układem wegetatywno-dokrewnym stoją w związku także inne wpły- wy wewnętrzne o dużej doniosłości w nauce o gruźlicy. Ustrój jest nad- zwyczaj wrażliwy na zakażenie gruźlicze, zwłaszcza w okresie niemowle- cym, a to dlatego, że jego odczyny zapalne w tym wieku są nader słabe, a mechanizmy obronne jeszcze mało rozwinięte. Okres pokwitania, zwłaszcza u dziewcząt, zmniejsza także odporność na gruźlicę. Według Tadeusza Kopcia gruźlica jest w tym okresie bezpośrednią przyczyną śmierci wśród dziewcząt w połowie ogólnej liczby zgonów, a wśród chłopców w trzeciej części. W Poznaniu w wieku pokwitania na 3 zgony dziewcząt 2 są spowodowane gruźlicą (Janusz Zeyland). Taka wielka wrażliwość i mała odporność na zakażenie gruźlicze wieku niemowlęcego i młodzieńczego obok często powtarzającego się zakażenia jest przyczyną znacznej umie- ralności na gruźlicę w tym okresie żyda w rodzinach gruźliczych. U dzieci od 1 do 5 roku życia umieralność na gruźlicę w rodzinach gru- źliczych jest większa, w porównaniu do rodzin niegruźliczych, przeszło o 100% (Weinberg), między 6 a 10 rokiem życia przeszło o 42%, między 11 a 15 rokiem życia zwiększa się w związku ze zbliżaniem się okresu po- kwitania, przewyższając umieralność w rodzinach niegruźliczych prze- szło o 81%, a między 16 a 20 rokiem życia nawet o 107%. [podobne: , odżywki do rzęs, odzież bhp, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.