Badania radioskopowe przeprowadzone wkrótce po

Badania radioskopowe przeprowadzone wkrótce po wojnie wykazały, że na terenie Lublina wśród młodzieży przedszkoli, szkół powszechnych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych i obu wyższych uczelni na 17.412 osób w roku szkolnym 1945/46 było przypadków gruźlicy czynnej 911 (5,23%), gruźlicy wymagającej obserwacji 1996 (11,46%) i wygojo- nego zespołu gruźliczego pierwotnego 1964 (9,6%) (Julia Krajewska i Ta- deusz Kielanowski). W masowych badaniach małoobrazkowych, przepro- wadzonych przez Poradnię Przeciwgruźliczą w Warszawie w okresie od 1. VI. do 30. XI 1946 r. wśród pracowników ministerstw, urzędów miej- skich i fabryk warszawskich na 36.083 zbadanych osób wykryto zmiany gruźlicze w 3.109 przypadkach, Co wynosi 8,6170, wśród tego zmiany czynne rozpadowe stwierdzono w 564 przypadkach (1,5370), nierozpadowe w 1.502 przypadkach .(4,16%) i zmiany gruźlicze nieczynne w 1.043 przy- padkach (2,970). Podczas badań masowych, wykonanych przez Wydział Zdrowia Ministerstwa Komunikacji w r. 1946, wśród 975 pracowników kolejowych wykryto 76 przypadków czynnej gruźlicy (7,870). Wśród 24.439 słuchaczów Wyższych Uczelni w całej Polsce, którzy zgłosili się w r. 1946 do badania, stwierdzono gruźlicę rozpadową zakaźną w 550 przypadkach (2,370), czynną niezakaźną w 1.311 przypadkach (5,3%), więc łącznie zmiany gruźlicze w 1.861 przypadkach (7,6%). Zatem w trzech przytoczonych grupach badań przeprowadzonych z inicjatywy i z pomocą finansową Ministerstwa Zdrowia na 61.497 osobach, wykryto czynną gru- źlicę w 4.003 przypadkach, co stanowi 6,5%. W masowych badaniach odczynem Pirqueta (bez badania radioskopo- wego) dzieci szkolnych w r. 1946 w Warszawie, Bydgoszczy i w woje- wództwie gdańskim stwierdzono na 76.248 dzieci w wieku .od 7 do 12 roku życia 37.526 dodatnich wyników, co stanowi 49,2% w Warszawie 55,7%, Bydgoszczy 43,3%, w województwie gdańskim 31,9%. Wszystkie przytoczone wyżej liczby nie dają istotnego obrazu, gdyż nie obejmują całości odpowiednich grup. Tak np. do badań -zgłosiło się zaledwie 24.439 spośród 50.000 słuchaczów wyższych uczelni, zatem nie- spelna 49%, a z ogólnej Iiczby 358.492 pracownikó-w kolejowych zgło- siło się tylko 975, czyli zaledwie 0,27%. Zachodzi słuszne przypuszczenie, że od badań uchylili się właśnie przede wszystkim chorzy na gruźlicę. Badaniom tuberkulinowym można zarzucić to, że przeprowadzono je z tuberkuliną różnego pochodzenia i różnej mocy. Chociaż zatem zdo- byty materiał nie jest ścisły, odzwierciedla on jednak do pewnego stop- nia panoszenie się gruźlicy w wymie- nionych grupach wkrótce po wojnie w związku z warunkami życia pod- czas okupacji. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, prawo medyczne, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.